Tietosuojaseloste

Tässä UPharma Care Oy:n tietosuojaselosteessa kerrotaan mitä henkilötietoja UPharma Care Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan, mihin tietoja käytetään, miten tiedot suojataan ja mistä rekisteröity voi saada lisätietoja omien henkilötietojensa käsittelyn osalta.

 

Rekisterinpitäjä

UPharma Care Oy
Myllykatu 12 / co Hoivakehitys Oy
76100 PIEKSÄMÄKI

 

Yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja
Johanna Jauhiainen
Myllykatu 12 / co Hoivakehitys Oy
76100 PIEKSÄMÄKI

0207 614 885
info@upharmacare.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

UPharma Care Oy toimii ohjelmistojen kustannusalalla ja kerää asiakkaidensa henkilötietoja palveluiden tuottamista, laskutusta, kirjanpitoa, tilastointia ja tutkimusta varten sekä täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutensa. Henkilötietoja kerätään myös osin kohdennettua markkinointia varten.

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, Suomen tietosuojalainsäädännön sekä muiden asiaan soveltuvien säännösten ja lakien mukaisesti.

Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakaspalveluun sekä asiakkuussuhteiden hoitamiseen ja ylläpitämiseen, palveluiden kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräyksien ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen.

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää apuna myös profiloinnissa esimerkiksi kohdennettua markkinointia varten. Profilointi tarkoittaa tässä tapauksessa henkilötietojen automaattista käsittelyä analysoimalla ja käsittelemällä kerättyjä tietoja henkilön ominaisuuksien arvioimiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

UPharma Care käsittelee henkilötietoja perustuen sopimuksiin, joita on sovittu käyttäjän ja UPharma Care Oy:n välillä. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimussuhteeseen ja rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin, kuten tietojen käyttämiseen suoramarkkinoinnissa, ellei rekisteriin kirjattu henkilö ole tätä erikseen kieltänyt.

Suoramarkkinointi edellyttää asiakkaan olevan tietoinen siitä, että kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja markkinoinnin kohdentamisessa.

 

Rekisteriin kirjattavat henkilöt tai henkilöryhmät

 • UPharma Care Oy:n palveluiden ostajat
 • UPharma Care Oy:n palveluiden käyttäjät
 • UPharma Care Oy:n asiakkaaseen liittyvät yhteyshenkilöt, kuten sovellukseen kirjatut lähihenkilöt
 • UPharma Care Oy:n uutiskirjeen tilaajat
 • UPharma Care Oy:n kilpailuihin osallistujat, jotka antavat luvan markkinointiin
 • UPharma Care Oy:n yhteistyökumppanit

Rekisteriin kirjattavat tiedot

 UPharma Care Oy kerää rekisteriin tietoja henkilöistä soveltuvin osin riippuen käyttäjän sopimus- tai yhteistyösuhteesta UPharma Care Oy:n kanssa. Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • henkilötiedot, kuten sosiaaliturvatunnus
 • maksutiedot, kuten luottokortin tiedot tai laskutusosoite
 • tiliyhteys, tilinumero
 • rekisteröitymistiedot palveluihin
 • asiakas- ja yhteistyökumppanikohtainen tieto, kuten asiakkuussuhteiden hoitamiseen liittyvien tehtävien dokumentointi
 • tiedot sopimuksista
 • sähköposti- ja matkapuhelin markkinointilupa
 • suoramarkkinointikiellot
 • yrityskohtaiset tiedot, kuten luottokelpoisuus

 

Tietojen kerääminen ja luovutus

Henkilötietoja kerätään rekisteriin kirjatulta yritykseltä, rekisteröidyltä itseltään ja lähihenkilöiltä, joille rekisteriin kirjattu on antanut oikeuden tietojen hallinnointiin.

Rekisteriin merkattu henkilö on vastuussa tietojen oikeellisuudesta kaikkien niiden tietojen osalta, joita hän palveluun syöttää ja antaa UPharma Care Oy:n käyttöön. UPharma Care Oy käsittelee ja hyödyntää näitä tietoja ainoastaan aiemmin kuvatulla tavalla luovuttaen tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan, jos osapuolet ovat osa UPharma Care Oy:n palveluiden kehittämistä ja toimintaa, ja asiakas on luonut sopimussuhteen kyseenomaisen palvelun käyttämiseen.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös tutkimusta ja palveluiden kehittämistä varten, mikäli tiedot ovat anonyymeja eikä rekisteriin merkattua henkilöä voida siten tunnistaa. Tietojen luovutuksen peruste on tällöin UPharma Care Oy:n palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen.

Rekisteriin merkattuja tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ainoastaan voimassa olevien lakien, säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin merkattuja henkilötietoja voidaan siirtää tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen luovutuksen yhteydessä UPharma Care Oy varmistaa tietosuojan riittävän tason sopimuksin tai muutoin tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Henkilötietojen säilytysaika

UPharma Care Oy määrittelee tietojen säilytysajan huomioiden voimassa olevan lainsäädännön ja liiketoiminnan näkökulman. Mikäli tietojen säilyttämiselle ei ole erityistä lainsäädännöllistä perustetta muutoin, henkilötietoja voidaan säilyttää UPharma Care Oy:n rekisterissä enintään viiden vuoden ajan.

Tiedot anonymisoidaan tai poistetaan kokonaan välittömästi, kun tietojen käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole lainmukaista ja toiminnallista perustetta. Säilytysaikaan voi vaikuttaa esimerkiksi reklamaatiomahdollisuus sekä kirjanpitolaki.

 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 • UPharma Care Oy huolehtii osaltaan siitä, että tietojen käsittelyä valvotaan siten, että tietoja käsittelee vain henkilöt, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn
 • Rekisteritietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus
 • Rekisteritietoja käsitellään verkossa, joka on suojattu ja eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta
 • Julkisessa verkossa käsiteltävät luottamukselliset tiedot käsitellään ja salataan teknisten ratkaisuiden avulla
 • Rekisteritietojen käytöstä pidetään rekisteriä
 • Rekisterin asiakirja-aineisto säilytetään huolellisesti suojatussa tilassa ja aineiston käsittelyä valvotaan

 

Rekisteröidyn oikeudet

 • rekisteriin kirjatulla on oikeus tarkastaa rekisteriin kirjatut tiedot. Rekisterin tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä selosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle.
 • rekisteriin kirjatulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjausta ja tarkennusta. Rekisterin korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä selosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle.
 • rekisteriin kirjatulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointia, etämyyntiä ja tutkimusta varten. Rekisteröidyn tulee tehdä tietojen käsittelyn kieltäminen kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä selosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle.
 • rekisteriin kirjatulla voi olla myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojen poistamista, rajoittaa tietojensa käsittelyä tai vastustaa muutoin tietojensa käsittelyoikeutta. Rekisteröity voi myös pyytää tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen, mikäli se on teknisesti mahdollista.
 • rekisteriin kirjatulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli tietojen käsittelyn oikeudesta ja lainmukaisuudesta herää epäilyksiä.

Pysy kuulolla!

Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisten joukossa
miten muutamme maailmaa.

Tietosuojaseloste